ELLE
01/2017
VOGUE
01/2017
WHITE
01/2017
MIA SPOSA
12/2015
ELLE
09/2015
IO DONNA
05/2015
WHITE
09/2014
WHITE
05/2014
Elle
01/2014
IO DONNA
09/2013
TOSCA
01/2013
RED
01/2013
WHITE
01/2013
ELLE SPOSA
01/2013
WHITE
09/2012
WHITE
09/2012
WHITE
06/2012
VOGUE
03/2012
VOGUE
01/2012
IO DONNA
01/2012
VOGUE SPOSA
01/2012